x Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. PaulsChoice – Angkichi bv, Turnhoutsebaan 607A te 2110 Wijnegem, RPR Antwerpen, BTW BE 0422 549 519, verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan minderjarigen. Dit gezien de bepalingen van de wet op de verkoop van alcohol, Wij behouden ons het recht een bewijs van identiteit te vragen aan een koper waarvan we vermoeden dat hij minderjarig is.
 2. Prijzen kunnen door omstandigheden ten alle tijden wijzigen. Indien een jaargang uitgeput is, wordt deze automatisch vervangen door de ons aangeleverde jaargang.
 3. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum te Turnhoutsebaan 607a, 2110 Wijnegem, tenzij anders bedongen werd. Voor iedere factuur die binnen de gestelde termijn niet vereffend is, zijn vanaf factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belope van 12% per jaar plus een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadebeding voor extra administratie- / recuperatiekosten met een minimum van 250 €.
 4. Leveringen gebeuren uitsluitend gelijkvloers.
 5.  Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de drie dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop ervan.
 6.  Protest tegen een factuur dient bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men moet steeds de datum en het nummer van de factuur vermelden.
 7.  De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald, voor kosten van de koper.
 8.  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering of het niet voorradig zijn van bestelde materialen geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 9.  In geval van geschillen of betwistingen zullen alleen de rechtbanken van Geel bevoegd zijn.
 10.  Angkichi bvba behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat echter al over vanaf de levering.
 11.  In geval van plotse koerswijziging, verhogingen van accijnzen of BTW, kunnen de prijzen zonder voorafgaande verwittiging aangepast worden, dit geldt ook voor de lopende bestellingen.
 12.  Het aanvaarden van de facturen geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.
 13.  Het gebruik van onze site betekent dat je onze verkoopvoorwaarden accepteert.
Paulschoice_logo